EPIK

Environmentálne
Poradenstvo a
Intenzívna
Komunikácia

SME

Environmentálna konzultačná spoločnosť s dynamickým prístupom

Profesionáli s bohatými skúsenosťami v problematike environmentálneho manažmentu

Inovatívna spoločnosť zameraná na splnenie environmentálnych cieľov

Kreatívny tím orientovaný na efektívne riešenia

PONÚKAME

Profesionalitu - kvalitné služby v budovaní environmentálnych systémov

Zodpovednosť - za spoľahlivé a efektívne riešenia

Starostlivosť - ľudský prístup a naplnenie vašich potrieb je našou prioritou

Flexibilitu - pružne reagujeme na vaše požiadavky

Otvorenosť - priamu komunikáciu

Úspech - dosiahnutie environmentálnych cieľov

NAŠA VÍZIA

spoluvytvárať a podporovať nové myšlienky, trendy, technológie a projekty, ktoré majú vplyv na kažodenný život a chod spoločnosti, majú lokálny význam a gobálny vplyv.

NAŠE HODNOTY

Tvorba partnerstiev: vytvárame partnerstvá so spoločnosťami, ktoré sú nám blízke aj keď majú odlišné zameranie. Zabezpečujeme tak komplexnosť služieb a odbornosť pri riešení požiadaviek. S tým súvisí podpora a rozvoj nových nápadov, technológií, investícií a inovácií.

Aktívna účasť: aktívna komunikácia, konzultácie, poskytovanie služieb v priebehu vývoja a implementácie nových technológií, produktov a nápadov. 

Šíriť dobré myšlienky/nápady: konaj lokálne – inšpiruj globálne. Inšpirácia a dobrý nápad sú dôležitou súčasťou našej práce. K projektom v mnohých oblastiach sa snažíme pristupovať s odkazom: tvoríme trvaloudržateľnú spoločnosť dnes!

Podpora širokej verejnosti: služby, výrobky, technológie by mali zostať verné príbehu, ktorý je za nimi, ich environmentálnemu vplyvu a sociálnemu významu. Mali by poskytovať služby, vplývať na životy ľudí a nútiť ich správať sa viac environmentálne – uspokojovať svoje potreby tak, že ich to motivovuje urobiť viac, aktívne sa zúčastňovať, tvoriť.

 

S nami úspešne dosiahnete váš environmentálny cieľ